Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.puncochyeshop.cz, jehož provozovatelem je Nikol Brkalová, Studentská 78/25, 360 07 Karlovy Vary, IČO:06811451

zapsaná u příslušného úřadu podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Karlovy Vary

majitelem Nikol Brkalovou

(dále jen prodávající)

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Je-li smluvní stranou spotřebitel (maloobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené platným občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele Je-li smluvní stranou podnikatel (velkoobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

Objednávky

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Puncochyeshop jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. V okamžiku potvrzení objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy. Odběratel/kupující a dodavatel prohlašují a výslovně souhlasí s tím, že smlouva na dodání zboží v rozsahu a způsobem stanoveným v objednávce je mezi Odběratelem/kupujícím a dodavatelem uzavřena potvrzením objednávky ze strany odběratele/kupujícího. Odběratel/kupující se zavazuje zaslané zboží na základě potvrzené objednávky, resp. uzavřené kupní smlouvy, převzít a zaplatit kupní cenu.
 3. U vybraného zboží můžeme požadovat zaplacení zálohy předem na účet (event. složení zálohy v hotovosti na adrese viz.Kontakt). Jedná se hlavně o zboží s dodací lhůtou na objednávku, které není běžně skladem ani u dovozce a vozí se na přání zákazníka.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Prosíme o přesnou adresu. 
 5. Místem dodání zboží je adresa uvedená odběratelem/kupujícím v registračním formuláři jako dodací adresa.
 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele/kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné emailové objednávky v rámci internetového obchodu Puncochyeshop, odběratel/kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o odběrateli/kupujícím a o jeho nákupech.
 8. Objednávky přijímáme prostřednictvím e-mailu, telefonicky, nebo objednávkového formuláře. Jakékoliv informace vám rádi poskytneme na mobilním telefonu + 420 721 983 890. 

Dodací lhůta 

viz: dodací lhůta

Lhůta pro uplatnění vad

Na prodávané zboží je poskytována smluvní záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 6 měsíců pro vztahy řídící se Obchodním zákoníkem a zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou ve lhůtě pro uplatnění vad je 24 měsíců pro vztahy řídící se Občanským zákoníkem.

Lhůta uplatnění vad začíná běžet dnem převzetí vámi zakoupeného zboží. Nezapomeňte si prosím uchovat kromě faktury i dodací list. (I tak se dá případně dohledat v systému).  

Odstoupení od kupní smlouvy za strany kupujícího (vrácení zboží)

Odběratel/kupující má právo odstoupit od objednávky (kupní smlouvy) kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu.

Kupující spotřebitel má právo v souladu s platným občanským zákoníkem odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od  převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odeslat zboží prodávajícímu nejpozději do 14. dne od oznámení odstoupení od smlouvy. 

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací pokud možno nepoškozené, nenošené, čisté, V případě, že bude vrácené zboží poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku v souladu s platnými zákony. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny nejpozději do 14 dnů.(Vracíme dříve)

Spotřebitel odpovídá za poničení věci, kterou vrací a zacházel s ní jinak, než bylo nutné s ohledem na povahu zboží. Je pak povinen uhradit částku, o niž se hodnota věci snížila

Zboží zasílejte výhradně na provozovnu: Nikol Brkalová, Studentská 78/25, 360 07 Karlovy Vary.

Zboží můžete doručit jakýmkoliv způsobem, třeba i osobně. Volejte nebo pište, vždy se snažíme Vám vyjít vstříc. 

ZBOŽÍ (myslíme tím punčocháče), KTERÉ BYLO ZKOUŠENÉ, NENÍ MOŽNÉ VRACET POKUD JSOU HYGIENICKY ZNEHODNOCENY.!!!

Odstoupení od návrhu kupní smlouvy (objednávky) ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: Zboží se již nevyrábí (nedodává) nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího.

Také v případě, že prodávající zjistil při ověření adresy, že adresa je chybná a kupující nekomunikuje dle uvedených kontaktů. V takovém případě je pravděpodobné, že adresát zásilku nevyzvedne. 

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena stejným způsobem, jakým uhradil v nejkratším možném termínu. 

Reklamace

Pokud zjistíte, že vám bylo omylem zasláno jiné zboží, než jste si objednali, kontaktujte nás prosím neprodleně na tel. + 420 721 983 890 nebo e-mailem na info(zavináč)puncochyeshop.cz. Budeme se snažit tento problém co nejrychleji a pro Vás bezplatně řešit. 

Pokud zjistíte závadu na výrobku, ať již ihned po převzetí nebo během záruční lhůty informujte nás, prosím, co nejdříve o této skutečnosti na tel + 420 721 983 890 nebo e-mailem na info(zavináč)puncochyeshop.cz. Následně je potřeba zaslat zboží s pokud možno číslem faktury a popisem závady zpět na provozovnu: Nikol Brkalová, Studentská 78/25, 360 07 Karlovy Vary. Zboží Vám bude podle Vašich požadavků buď nahrazeno jiným, nebo vráceny peníze a to i s poštovným.

Máte možnost:

 1. 1) Nárokovat nové identické zboží.
 2. 2) Odstoupit od smlouvy a v tom případě vám vrátíme vaše peníze zpět.
 3. 3) Můžete, ale i nakoupit (vyměnit) za zboží jiné.
 • Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud dodá kazové zboží, tak má zákazník právo na výměnu nebo opravu. Není-li ani jedno z tohoto možné, lze odstoupit od smlouvy.
 • Prodávající může nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny.
 • V případě, že se v záruční dvouleté době vyskytla vada, je nutné rozlišit mezi podstatným a nepodstatným porušením kupní smlouvy. V prvním případě si zákazník může vybrat, zda chce zboží vyměnit, opravit, úplně odstoupit od smlouvy nebo slevu. U nepodstatného porušení smlouvy pak zákazník může žádat odstranění vady či slevu, odstoupit může, pouze pokud prodejce odmítne závadu odstranit nebo to nestihne včas. 
 • V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz, Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“.
 • "V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce  Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email:adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu Puncochyeshop.cz prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity. Zákazník využíváním služeb tohoto elektronického obchodu uděluje souhlas ke shromažďování osobních údajů. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace.

(IČ: 068 11 451)

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

 
  

                      !!!! Poslední dobou se množí případy nevyzvednutých zásilek. Náš internetový obchod netoleruje nevyzvednuté zásilky z jakýchkoliv důvodů. Pokud se nám zásilka vrátí, účtujeme Vám vynaložené náklady (poštovné, balné). Částka se tak může pohybovat dle zvoleného poštovného od 110 – 200,- Kč. Prosím rozmyslete si, zda skutečně o zboží máte zájem. Neuhrazené náklady, předáváme právním subjektům.  

 

Nejprodávanější

Novinky